Национална пчеларска програма за тригодишен период 2017-2019г.

30 Август 2017

Подпомагането на пчеларите продължава и през следващия програмен период 2017-2019г.

Отпуснатите средства са насочени в шест основни направления. Мярка „Б- борба срещу агресорите и болестите в кошера, особено срещу вароатозата”е направлението, за което и тази година няма да има класиране на бенефициентите, а директно разпределяне на средствата предвидени по нея.

Процедурата при подаването на документите за подпомагане е значително улеснена.

Бенефициентите трябва да бъдат регистрирани като земеделски стопани(ФЛ или ЮЛ), или сдружения регистрирани по ЗЮЛНЦ и да отглеждат пчелните семейства под ветеринарномедицински контрол(да имат сключен договор с ветеринарен лекар), да закупят препаратите за борба с вароатозата и да представят документи за извършения разход в разплащателна агенция към ДФЗ в посочените срокове.

Справки от НАП за липса на задължения и заявление за подпомагане се попълват по електронен път от служителите на РА към ДФЗ.

Това значително улеснява пчеларите и допълнително ги стимулира да се възползват от тази помощ.

Разпределяне на средствата по НПП 2017-2019г.:

МЯРКА А – Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари

359 139

МЯРКА Б - Борба срещу агресорите и болестите в кошера, особено срещу вароатозата

1 795 694

МЯРКА В – Рационализиране на подвижното пчеларство

89 785

МЯРКА Г - Мерки за подпомагане на лабораториите за анализ на пчелните продукти

 (Физикохимичен анализ на пчелен мед)

44 892

МЯРКА Д - Закупуване на кошери, отводки, пчелни майки

2 289 510

МЯРКА Е – Научни проекти

179 570

ОБЩО

4 758 590

 

Предвидената финансова помощ е 85% за юридически лица и 80%за физически.

Поради промяна в периода на пчеларската година, документи ще се подават за есенно третиране на предходната година и пролетно на настоящата, т.е. двете третирания на пчелните семейства ще бъдат в една пчеларска година, но в две календарни.

Важно уточнение за всички пчелари е, че съгласно разпоредбите на наредба №15, разходите по мярка „Б” на НПП ще се заявяват под формата на междинно плащане. Това плащане е допустимо след извършено третиране на всички пчелни кошери на бенефициента.

Извършените промени по НПП за период 2017-2019г., касаещи мярка „Б”, в сравнение с предходни периоди, недвусмислено я правят още по-достъпна, а разпределянето на отпуснатите средства без предварително класиране гарантира подпомагане на всички кандидати.