Albendazole 300/600 mg boli - BG

АЛБЕНДАЗОЛ - 300/600 мг. болуси - Говеда, овце, кози

1. ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ:
Provet S.A. 
19 300 Aspropyrgos, Attiki, Greece
Tel.: +30 210 5575770-3, +30 210 5508500
Fax.: +30 210 5575830, email: vet@provet.gr

2. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВМП:
ALBENDAZOLE / PROVET
АЛБЕНДАЗОЛ / ПРОВЕТ

3. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Активна субстанция: albendazole 300 mg/болус
Ексципиенти: повидон, микрокристална целулоза, натрий нишесте глюконат, талк, магнезиев стеарат, колоидален силициев диоксид, хидрогенирано рициново масло, патентовано синьо V, тартазин, лактоза, алкохол.

4. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ:
Албендазолът се прилага за профилактика и лечение на паразитози, предизвикани от гастроинтестиални нематоди, белодробни нематоди, тении и трематоди при говеда, овце и кози. Албендазолът е антихелминтен агент с широк спектър на аквитност срещу зрели и незрели стадии на различни интестиални и белодробни нематоди, цестоди и трематоди. Албендазолът притежава овоцидна ефективност срещу гастоинтестиалните нематоди и Fasciola hepatica. Албенатдолзът е активен срещу зрели и незрели форми на цестодите. 

5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се прилага при свръхчувствителност към активната субстанция или към някой от ексципиентите.

6. НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ
Не са известни.
Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти, вследствие от употребата на този ВМО, които не са описани в тази листовка, моля незабавно да уведомите Вашия ветеринарен лекар.

7. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Говеда, овце и кози.

8. ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ
АЛБЕНДАЗОЛ се прилага перорално в следните дози в зависимост от вида животни и вида паразити;
Овце и кози:
-3.8 мг/кг телесна маса (половин болус от 300 мг.) срещу гастоинтестинални нематоди, белодробни нематоди и тении.
-7.5 мг/кг телесна маса (един болус от 300 мг.) срещу белодробни нематоди и срещу хронична фасциолоза
-15 мг/кг телесна маса (два болуса от 300 мг) срещу дикроцелиоза

9. СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
Няма.

10. КАРЕНТЕН СРОК
Говеда - месо и вътрешни органи: 14 дни.
Овце и кози - месо и вътрешни органи: 14 дни.
Мляко: 5 дни.

11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА
Да се съхранява далече от погледа и на недостъпни за деца места. 
Да се пази от светлина. Да се съхранява на сухо място.
Да се пази от пряка слънчева светлина.

12. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Бременност и лактация: Не се препоръчва в дози над 10мг/кг телесна маса за овце и кози и 15 мг/кг телесна маса за говеда през първия месец на бременността. Албендазолът няма неблагоприятно действие върху репродуктивните функции на мъжките животни.
Несъвместимости: Не са известни

13.СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА.
ВМП не трябва да бъдат изхвърляни с битови отпадърци или отпадни води.
Попитайте Вашия ветеринарен лекар какво да правите с ненужните ВМП. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.

14. ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТВА
25/06/2014

15. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
За всяка информация относно този ВМП, моля свържете се с териориалния представител на притежателя на лиценза за употреба.
Възраждане-Касис ООД
бул. България 72. Ловеч, 5500
Тел. +359 68 604 111