Бравекто Спот Он Коте

112.5 mg; 250 mg; 500mg

БРАВЕКТО СПОТ ОН

ЛИСТОВКА ЗА БРАВЕКТО СПОТ-ОН РАЗТВОР ЗА МНОГО МАЛКИ КУЧЕТА (2-4.5 kg)

ЛИСТОВКА ЗА БРАВЕКТО СПОТ-ОН РАЗТВОР ЗА МАЛКИ КУЧЕТА (>4.5 - 10 kg)

ЛИСТОВКА ЗА БРАВЕКТО СПОТ-ОН РАЗТВОР ЗА СРЕДНО ГОЛЕМИ КУЧЕТА (>10 - 20 kg)

ЛИСТОВКА ЗА БРАВЕКТО СПОТ-ОН РАЗТВОР ЗА ГОЛЕМИ КУЧЕТА (>20 - 40 kg)

ЛИСТОВКА ЗА БРАВЕКТО СПОТ-ОН РАЗТВОР ЗА МНОГО ГОЛЕМИ КУЧЕТА (>40 - 56 kg)

  1. ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ

Притежател на лиценза за употреба:        Производител, отговорен за освобождаване:

Intervet International BV                                   Intervet UK Limited

Wim de Korverstraat 35                                      Walton Manor, Walton,

5831 AN Boxmeer                                                  Milton Keynes, Buckinghamshire, MK7 7AJ

The Netherlands                                                    United Kingdom

 

  1. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ

Един ml съдържа 280 mg fluralaner.

Една пипета съдържа:

За много малки кучета 2 – 4.5 kg, Обем на пипета – 0.4, Fluralaner(mg) – 112.5

За малки кучета >4.5 - 10kg, Обем на пипета – 0.89, Fluralaner(mg) – 250

За  средно големи кучета >10 - 20kg, Обем на пипета – 1.79, Fluralaner(mg) – 500

За  големи кучета >20 - 40kg, Обем на пипета – 3.57, Fluralaner(mg) – 1000

За  големи кучета >40 - 60kg, Обем на пипета – 5.0, Fluralaner(mg) – 1400

Бистър, безцветен до жълт разтвор.

  1. Терапевтични показания

За третиране на опаразитяване с кърлежи и бълхи при кучета.

Този ветеринарномедицински продукт е системен инсектицид и акарицид, осигуряващ:

бърза и продължителна активност, убиващ бълхите(Ctenocephalides felis и Ctenocephalides canis) за 12 седмици и бърза продължителна активност, убиващ кърлежите(Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus и Dermacenator reticulatus) за 12 седмици.

Бълхите и кърлежите трябва да се прикачат към гостоприемника и да започне храненето, за да може да бъдат изложени на влиянието на активната субстанция.

Продуктът може да се използва като част от стратегията за контрол на flea allergy dermatitis(FAD)

  1. Противопоказания

Да не се използва при свръхчувствителност към активната субстанция или към някой от ексципиентите.

  1. Неблагоприятни реакции

Често наблюдавани неблагоприятни реакции при клиничните опити (1.2% от третираните кучета) са били умерени и бързопреходни кожни реакции, като еритема или алопеция на мястото на приложението на продукта.

Честотата на неблагоприятните реакции се определя чрез следната класификация:

-много чести(повече от 1 на 10 животни проявяващи неблагоприятни реакции по време на курса на едно лечение)

-чести(повече от 1, но по-малко от 10 животни на 100 животни)

-не чести(повече от 1, но по-малко от 10 животни на 1000)

-редки(повече от 1,но по-малко от 10 животни на 10 000)

-много редки(по-малко от 1 животно на 10 000, включително изолирани съобщения).

Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти, вследствие от употребата на този ВМП, които не са описани в тази листовка за употреба, моля незабавно да уведомите Вашия ветеринарен лекар.

За кучета над 56кг, използвайте комбинация от две таблетки които най-много съответстват на определената телесна маса.

Схема на приложение:

За оптимален контрол на кърлежите и бълхите продуктът трябва да се прилага през интервал от 12 седмици.

  1. Карентен срок

Не е приложимо.

  1. Специални условия за съхранение на продукта

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Този ветеринарномедицински продукт не изисква никакви специални температури условия за съхранение. Пипетите трябва да се съхраняват в оригиналната опаковка, за да се предпазят от загубата на разтвор или влиянието на влагата. Сашето трябва да се отвори непосредствено преди употреба.

Да не се използва след изтичане на срока на годност посочен върху етикета. Последната дата на месеца се приема за датата на изтичане на срока на годност.