COBACTAN 2.5%

Инжекционна суспензия

1. Име и постоянен адрес на притежателя на лиценза за употреба и на производителя, ако те са различни
Притежател на лиценза за употреба:
Intervet International B.V
Wim de Koerverstraat 35
5831 AN BOXMEER 
The Netherlands

Упълномощен производител, отговорен за освобождаване на партидата:
Intervet International GmbH
Feldstrasse 1a, 85716 Unterschleissheim 
Germany

2. Наименование на ВМП

Cobactan 2.5%

3. Съдържание на активната субстанция и помощните вещества
1ml съдържа:
Cafquinome sulphate 29.64 mg (равностойно на 25mg cefquinome)
Ethyl Oleate 856.36 mg 

4. Терапевтични показания
За лечение на бактериални инфекции при говеда и свине, причинени от грам-положитлени и грам-отрицателно микрооганизми, чувствително на cefquinome 
Говеда:
-Респираторни заболявания, причинени от Pasteurealla multocida и P. haemolytica. 
-Дигитален дерматит, инфекциозна булбарна некроза, остра интердигитална некробацилоза (гангрена на копитото)
-Остър мастит, причинен от E. coli, съпроводен с общи признаци.
-E. cali септицемия при телета.
Свине: 
- За лечение на бактериални инфекции на белите дробове и респираторния тракт, причинени от чувствителни на Cefquinome микроорганизми. 

5. Противопоказания
Свръхчувствителност към цефалоспорини се наблюдава рядко. 
Cefquinome не трябва да се използва при животни с установено свръхчувствителност към бета-лактамни антибиотици. 

6. НЕЖЕЛАНИ СТРАНИЧНИ РЕАКЦИИ
Употребата на продукта може да причини локална, кожна реакция до 15 дни след приложение.

7. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНЧЕН ВМП
Говеда и свине. 

8. ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ
Само за интрамускулно приложение.
Говеда: Респираторни заболявания причинени от Pasteurella multocida и M. haemolytica 1 mg Cefquinome на 1 kg/т.м. (2мл/50кг т.м.) - Един път дневно в продължение на 3-5 дни.
Говеда: Дигитален дерматит, инфекциозна булбарна некроза, остра дигитална некробакциолоза (гангрена на копитото) 1 mg Cefquinome на 1 kg/т.м. (2мл/50кг т.м.) Един път в продължение на 3-5 дни.
Говеда: Остър E.coli мастит, съпроводен с общи признаци 1 mg Cefquinome на 1 kg/т.м. (2мл/50кг т.м.) Един път дневно в продължение на 2 дни.
Телета E.coli септицемия 2 mg Cefquinome на 1 kg/т.м. (2мл/50кг т.м.) Един път дневно в продължение на 3-5 дни.
Свине: Респираторни заболявания 2мг Cefquinome на 1 kg/т.м. (2мл/25кг т.м.) Един път дневно продължително в продължение на 3 дни. 
Свине: Синдром "Метрит-Мастит-Агалакция" 2мг  Cefquinome на 1 kg/т.м. (2мл/25кг т.м.) Един път дневно в продължение на 2 дни.

Разклатете флакона преди употреба.
Продуктът не съдържа антимикробиални консервати.
Дезинфекцирайте капачката преди изтеглянето на всяка доза. Използвайте сухи и стерилни игли и спринцовки. При третиране на група животни използвайте игли за многократно изтегляне.

9. СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
Само за интрамускулно приложение
Да не се инжектира на едно и също място

10. КАРЕНТЕН СРОК
Говеда: 
Месо и вътрешни органи: 5 дни
Мляко: 1 ден
Свине: 
Месо и вътрешни органи: 3 дни
11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА
Да се съхранява на недостъпни за деца места.
Да не се съхранява при температура над 25 градуса. 
Да се пази от светлина.
12. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Пеницилините и цефалоспорините могат да предизвикат свръхчувствителност (алергия) след инжектиране, вдишване, поглещане или контакт с кожата. Сврухчувствителността към пеницилин може да доведе до кръстосана чувстителност към жефалоспорини и обратно. Алергичните реакции могат да бъдат сериозни. 
Хора с чувствителност към продукта трябва да избягват контакт с ВМП.
Продуктът трябва да се прилага с повишено внимание. Предпазно оборудване за персонала трябва да се носи, когато се работи с ВМП. 
Ако развиете симптоми, влседствие на директен контакт, например кожен обрив, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се предостави листовката за употреба или етикета на продукта. Оток на лицето, устните или очите или затруднено дишане са много сериозни симптоми и изискват спешна медицинска помощ. 
Cobactan 2.5% трябва да се използва за лечение на заболяване с проявени клинични признаци или при очаквана проява на такива (при много остри случаи когато лечението трябва да се започне без бактериологична диагноза) като начално лечение. Официалната национална и регионалните политики трябва да бъдат взети под внимание когато се използва този продукт. Употребата на продукта без да се спазват инструкциите дадени в Кратката характеристика на продукта може да увеличи възможността за поява на резистентност. Където е възможно Cobactan 2.5% трябва да се прилага на базата на чувстителни тестове. 

13. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВНА ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА.
Попитайте Вашия ветеринарен лекар какво да правите с ненужните ВМП. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда. 

14. ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА
03.2012

15. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.