Imidocarb 120, Имидокарб 120

Inj. Инжекционен разтвор

IMIDOCARB 120 INJ, ИМИДОКАРБ 120


АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Imidocarb dipropionate 120 mg/ml.


ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП:
Говеда, овце, коне и кучета.

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ ЗА ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ:
За лечение и профилактика на бабезиоза при говеда, овце, коне и кучета; за лечение на анаплазмоза при говедата и ерлихиоза при кучетата.
Imidocarb dipropionate е силно активен срещу инфекции от млади и възрастни форми на бабезия при говеда, овце, коне, магарета, мулета и кучета, срещу анаплазма инфекции при говеда и срещу инфекции, причинени от Ehrlichia canis при кучета. Продължителното действие на Imidocarb dipropionate води до профилактичен ефект срещу инфекции, причинени от бабезия за над 6 седмици.

ДОЗИ И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:
За подкожно или мускулно приложение.
Говеда: 1 ml на 100 kg телесна маса. В случаи на смесени инфекции, дължащи се на анаплазма и бабезия, да се приложи 2.5 ml на 100 kg телесна маса.
Овце: 1 ml на 50 kg телесна маса.
Коне: 2 ml на 100 kg телесна маса, като мускулното приложение е препоръчително за коне.
Кучета: 0.25 ml на 10 kg телесна маса. В случаи на смесени инфекции, дължащи се на ерлихия и бабезия, приложете 0.5 ml на 10 kg телесна маса. 2 дози с интервал от 14 дни.
Профилактика на бабезиоза при говеда, коне и кучета.
Говеда: 2.5 ml на 100 kg телесна маса. Еднократна доза ще предпази от бабезиоза за повече от 4 седмици в зависимост от тежеста на заразяването и видовете животни.
Коне: 2 ml на 100 kg телесна маса.
Кучета: 0.5 ml на 10 kg телесна маса. Еднократна доза ще предпази от бабезиоза за повече от 4 седмици.

УПОТРЕБА ПО ВРЕМЕ НА БРЕМЕННОСТ, ЛАКТАЦИЯ ИЛИ ЯЙЦЕНОСЕНЕ:
Да не се използва при овце, млякото на които е предназначено за консумация от хората.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП:
Няма.

КАРЕНТЕН СРОК:
Месо: 90 дни; Мляко: 7 дни
Да не се използва при коне, месото на които е предназначено за консумация от хората. Да не се използва при овце, млякото на които е предназначено за консумация от хората.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Да не се прилага венозно. Да не се прилага с холинестеразни-инхибитори, пестициди или други химикали.

СТРАНИЧНИ РЕАКЦИИ:
Може да се наблюдава слаба болка и реакция на възпаление в мястото на инжектиране, за няколко дни след приложението на продукта. Непосредствено след инжектиране може да се наблюдават увеличена саливация, назални изтечения и повръщане. При някои породи кучета и овце могат да се наблюдават временни неблагоприятни реакции.