BG | EN
person Вход

Doxyvet 500 WSP, Доксивет 500 WSP

Продуктов № 1627913263
Kepro
Тип
Антибиотици

1.СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦЯ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ:

 Doxycyclinehyclate  -  500mg/g

2.ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

  • Телета (с неразвити предстомашия);
  • Прасета;
  • Пилета.

3.ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ:

 Лечение на следните инфекции на дихателния и храносмилателния тракт, причинени от микроорганизми, чувствителни към доксициклин.

Телета:

  • бронхопневмония и плевропневмония, причинени от Pasteurella spp., Streptococcus spp., Arcanobacterium pyogenes, Histophilus somni и Mycoplasma spp.

Прасета:

  • атрофичен ринит, причинен от Pasteurella multocida и Bordetella bronchiseptica;
  • бронхопневмония, причинена от Pasteurella multocida, Streptococcus suis и Mycoplasma hyorhinis;
  • плевропневмония, причинена от Actinobacillus pleuropneumoniae.

Пилета:

  • инфекции на дихателния тракт, причинени от Mycoplasma spp., Escherichia coli, Haemophilus paragallinarum и Bordetella avium;
  • ентерит, причинен от Clostridium perfringens и Clostridium colinum.

4.ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ:

 Да се прилага перорално, чрез млекозаместител и/или чрез вода за пиене.

Телета                                                                          (с неразвити предстомашия) 10 mg doxycycline hyclate/kg т.м./ден, съответстващо на 20 mg от продукта/ kg т.м. за 3-5 последователни дни, разделена на 2 приложения
Прасета 10 mg doxycycline hyclate/kg т.м./ден, съответстващо на 20 mg от продукта/ kg т.м. за 3-5 последователни дни
Пилета 25 mg doxycycline hyclate/kg т.м./ден, съответстващо на 50 mg от продукта/ kg т.м. за 3-5 последователни дни

 

5.СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ:

За приемане чрез водата за пиене трябва да се изчисли точното дневно количество продукт възоснова на препоръчителната доза, както и броят и телесната маса на животните. Количесвото mg продукт на L вода се определя съгласно следната формула:

 mg продукт/ kgтелесна маса на ден  Х  средна телесна маса (kg)нa животните,които ще бъдат лекувани

Средна дневна консумация на вода (L)на животно

За да се гарантира правилното дозиране, телесната маса трябва да се определи възможно най-точно.

Приемането на медикаментозна вода зависи от клиничните състояния на животните. За да се постигне правилно дозиране, може да се наложи да се регулира концентрацията във водата за пиене.

Препоръчва се използването на подходящо калибрирано оборудване за претегляне, ако се използват частични пакети. Дневното количество трябва да се добавя към водата за пиене така, че целият вложен продукт да се изконсумира за 24 часа. Медикаментозната вода трябва да се подновява на всеки 24 часа. Препоръчва се да се подготви концентриран предварителен разтвор – около 100 g продукт на L вода за пиене, който да се разтваря допълнително до необходимите терапевтични концентрации. Друга възможност е концентрираният разтвор да се приложи чрез пропорционално дозиращо устройство.

Медикаментозният млекозаместител трябва да се използва незабавно.

6.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

Специални предпазни мерки за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП:

При приложение с вода за пиене, трябва да се отстранят всички останали източници на вода, до пълно изконсумуране на медикаментозната вода.

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта:

Поради променливостта (време, географско местоположение) в податливостта на бактериите на доксициклин, силно се препоръчва вземането на бактериологични проби и тестването на податливостта на микроорганизмите от болни животни във фермата.

Установена е висока устойчивост на E. coli, изолирана от пилета, срещу тетрациклини. Поради това продуктът трябва да се използва за лечение на инфекции, причинени от E. coli само след извършване на тестове за определяне на чувствителност. Резистентност към тетрациклини е отчетена и при свински респираторни патогени (A. pleuropneumoniae,S. suis) и говежди патогени (Pasteurella spp.) в някои държави от ЕС.

Тъй като не може се постигне отстраняване на целевите патогени, лечението трябвада се съчетае с добри управленски практики като: добра хигиена; правилна вентилация, без струпване на много животни на едно място.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните:

Хора с установена свръхчувствителност към тетрациклини трябва да прилагат ветеринарномедицинския продукт или медикаментозния разтвор с повишено внимание.

По време на приготвяне и приложение на медикаментозната вода, трябва да се избягва контакта на продукта с кожата и вдишване на прахови частици. Индивидуално предпазно оборудване, състоящо се от непромокаеми ръкавици (напр. гумени или латексови) и подходяща прахова маска (напр. еднократна дихателна полумаска, съответстваща на Европейски стандарт EN149), трябва да се носи, когато се работи с ветеринарномедицинския продукт.

При случаен контакт с очите или кожата, изплакнете засегнатата област с обилно количетсво чиста вода и ако се появи дразнене да се потърси медицински съвет. Измийте ръцете и замърсената кожа веднага след работа с продукта.

Ако след контакт с продукта развиете симптоми, като кожен обрив, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се предостави листовката на продукта. Подуването на лицето, устните и очите или затруднено дишане са по-сериозни симптоми, които изискват спешна медицинска помощ.

Да не се пуши, яде или пие при работа с продукта.

Да се вземат всички необходими мерки за да се предотврати разпрашаване при разтваряне на продукта във водата. При работа с продукта да се избягва директния контакт с кожата и очите, за да се избегне сенсабилизация и контактен дерматит.

Бременност и лактация:

Лабораторните проучвания при плъхове и зайци не показват никакви доказателства за тератогенност, фетотоксичност или токсичност за майката.

Безопасността на ветеринарномедицинския продукт не е доказана по време на  бременност и лактация при свине.

Не се прилага по време на бременност и лактация.

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие:

Да не се прилага едновременно с бактерицидни антибиотици (пеницилини, аминогликозиди и др.).

Абсорбцията на доксициклин може да бъде понижена в присъствието на големи количества калций, желязо, магнезий или алуминий в храната. Да не се прилага заедно с антиациди, каолин и железни продукти.

Препоръчително е интервалът между приложението на други продукти, съдържащи поливалентни катионида бъде 1-2 часа, защото те ограничават абсорбцията на тетрациклини.

Доксициклинът увеличава действието на антикоагулантите.

Разтворимостта на продукта е pH зависима и ще се утаи, ако се смесва с алкален разтвор.

Да не се съхранява водата за пиене в метални контейнери.

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти), ако е необходимо:

Предозирането при телета може да доведе до възникване на остра, понякога фатална миокардна дегенерация. При млади животни, може да се наблюдава оцветяване на зъбите след продължителен период на приложение.

Несъвместимости:

Да не се комбинира с бактерицидни агенти, като пеницилини и цефалоспорини.

При липса на данни за съвместимост, този ветеринарномедицински продукт не трябва да бъде смесван с други ветеринарномедицински продукти.

7.КАРЕНТЕН СРОК:

Месо и вътрешни органи:

Телета (с неразвити предстомашия) 14 дни
Прасета и пилета 8 дни

Не се разрешава за употреба при животни, чието мляко е предназначено за човешка консумация.

Не се разрешава употребата при птици, чиито яйца са предназначени за човешка консумация.

8.ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Да не се използва при свръхчувствителност към тетрациклиниили към някой от ексципиентите.

Да не се използва при животни със сериозно увредени чернодробни или бъбречни функции или с активни предстомашия и чревна микрофлора.

9.НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ:

Могат да се появят алергични и фоточувствителни реакции. Може да бъде засегната чревната флора, ако лечението е много продължителнои това може да доведе до стомашни разтройства.

Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти, вследствие от употребата на този ВМП, които не са описани в тази листовка, моля незабавно да уведомите Вашия ветеринарен лекар.

10.СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА:

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Да се съхранявава при температурa между 2 °C и 25 °C.

Да се пази опаковката плътно затворена.

Да се пази от светлина.

Да се съхранява на сухо място.

Срок на годност след първото отваряне на опаковката: 30 дни.

11.СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

ВМП не трябва да бъдат изхвърляни с битови отпадъци или отпадни води.

Попитайте Bашия ветеринарен лекар какво да правите с ненужните ВМП. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.