BG | EN
person Вход

Florum 20% oral, Флорум 20% орал

Продуктов № 1627913264
Kepro
Тип
Антибиотици

1.СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦЯ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ:

Florfenicol - 200 mg/ml

2.ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП:

Свине и птици.

3.ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ: 

Птици:

Florum 20% Oral е предназначен за лечение на инфекции, причинени отE. coli и Salmonella;

Свине:

Florum 20% Oral е предназначен и за лечение на инфекции, причинени от често изолираните патогени, причиняващи респираторни заболявания при прасетата включително Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Salmonella cholera и Streptococcus suis тип 2.

4.ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ:

За перорално приложение с вода за пиене. Разклатете добре преди употреба.

Птици (бройлери)  
1 - 2 седмична възраст                        50 ml на 100 Lвода за пиене за 3 дни
3 - 4 седмична възраст 65 ml на 100 Lвода за пиене за 3 дни
5 - 6 седмична възраст 85 ml на 100 Lвода за пиене за 3 дни

Това е еквивалентно на 30 mg флорфеникол на kg т.м.

Прасета  
 25 - 50 kg т.м.                                      120 ml на 100 Lвода за пиене за 5 дни
50 - 75 kg т.м. 140 ml на 100 Lвода за пиене за 5 дни
75 - 100 kg т.м. 160 ml на 100 Lвода за пиене за 5 дни

Това е еквивалентно на 20 mg флорфеникол на kg т.м.

Медикаментозната вода трябва да бъде изконсумирана за 24 часа. По време на лечението медикаментозната вода трябва да бъде единствения източник на вода. В случай на увеличен или понижен прием на вода да се коригира съответно концентрацията на продукта. Този продукт не трябва да се използва в автоматични поилки (дозатор), ако твърдостта на водата е по-висока от 275 ppm.

5.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта:

Медикаментозната вода трябва да бъде единственния източник на вода. Ежедневно да се подновява медикаментозната вода. Да се разтвори цялото количество, което ще бъде приложено директно в резервоара.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните:

Хора с установена свръхчувствителност към полиетилен гликол трябва да избягват контакт с ветеринарномедицинския продукт.

При случайно разливане върху кожата, замърсения участък да се измие с вода.

Яйценосене:

Да не се използва при птици, чиито яйца са предназначени за човешка консумация.

Заплодяемост:

Да не се използва при прасета за разплод.

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие:

Да не се прилага едновременно с рифамицини, аминогликозиди, тетрациклини, ифениколи, тъй като те се конкурират за едно и също място на действие като флорфеникола.

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти):

Многократното предозиране може да предизвика понижаване консумацията на храна и вода, както и намаляване на дневното наддаване на телесна маса.

Несъвместимости:

Не смесвайте с хлоратори.

6.КАРЕНТЕН СРОК:

Месо и вътрешни органи: 20 дни.

Не се разрешава употребата при птици, чиито яйца са предназначени за човешка консумация.

7.ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Да не се използва при прасета за разплод.

Да не се използват или съхранява този продукт в поцинковани метални водоснабдителни системи или контейнери.

8.НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ:

Не са известни.

Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти, вследствие от употребата на този ВМП, които не са описани в тази листовка, моля незабавно да уведомите Вашия ветеринарен лекар.

9.СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА:

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Да се съхранявава при температурa между 2 °C и 25 °C.

Да се пази от светлина.

Да се съхранява на сухо място.

Да се пази първичната опаковка плътно затворена.

Срок на годност след първото отваряне на опаковката: 30 дни.

10.СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА:

ВМП не трябва да бъдат изхвърляни с битови отпадъци или отпадни води.

Попитайте Bашия ветеринарен лекар какво да правите с ненужните ВМП. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.