BG | EN
person Вход

Kenflox 10% inj, Кенфлокс 10% инж.

Продуктов № 1627913265
Kepro
Тип
Антибиотици

1.СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦЯ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ

Enrofloxacin  - 100 mg/ml

2.ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП:

 Говеда, телета, овце, кози и прасета.

3.ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ: 

KENFLOX 10% INJ. е предназначен за лечение на гастроинтетинални и респираторни инфекции, причинени от микроорганизми, чувствителни към енрофлоксацин, като бронхопневмония, микоплазмени инфекции, колисептицемия/колидиария, ентерити, пастьрелози, паратиф, инфекции на пикочните пътища, раневи инфекции и вторични бактериални инфекции, като усложнения от вирусни заболявания.

4.ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ:

Говеда подкожно, интрамускулно или интравенозно приложение 1 ml на 20 – 40 kg т.м.(2.5 – 5 mg enrofloxacin/kg т.м.)
Телета, овце и кози подкожно или интрамускулно приложение 1 ml на 20 kg т.м.(5 mg enrofloxacin/kg т.м.)
Прасета интрамускулно приложение 1 ml на 20 – 40 kg т.м.(2.5 – 5 mg enrofloxacin/kg т.м.)

Тази доза може да бъде повторена след 24 часа в продължение на 3 - 5 дни.

5.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

Специални предпазни мерки за животните, при употребата на продукта:

Безопасността на продукта не е установена при прасета и телета при интравенозно приложение и употребата по този начин на приложениене е препоръчителна при този вид животни.

При употреба на продукта трябва да се вземат под внимание официалната и местната антимикробна политика.

Флуорохинолоните трябва да се прилагат само за лечение на клинични състояния, при които има слабо повлияване или се очаква да се повлияят слабо от други класове антимикробни средства.

По възможност флуорохинолоните трябва да се прилагат само въз основа на изследване за чувствителност.

Употреба на продукта, която се отклонява от указанията в Кратката характеристика на продукта, може да повиши разпространението на бактерии, резистентни на флуорохинолони, и да намали ефективността от лечението с други хинолони, поради възможност за кръстосана резистентност.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните:

Да се избягва директния контакт с кожата. При попадане на продукта върху кожата или очите, незабавно да се измие с вода.

Индивидуално предпазно оборудване, състоящо се от защитни очила, трябва да се носи, когато се работи с ветеринарномедицинския продукт.

Да не се яде, пие или пуши при работа с продукта.

Трябва да се вземат всички необходими мерки за да се избегне случайното самоинжектиране. При случайно самоинжектиране, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се предостави листовката на продукта.

 Бременност и лактация:

Може да се прилага по време на бременност и лактация.

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти), ако е необходимо:

Да не се превишава препоръчаната доза.  При случайно предозиране няма антидот и трябва да се предприеме симптоматично лечение.

Несъвместимости:

Да не се комбинира с макролиди, тетрациклини, линкозамидии, хлорамфеникол.

6.СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ:

Подкожното инжектиране трябва да бъде ограничено до 10 ml за говеда и 2.5 ml за прасета в едно място на инжектиране.

7.КАРЕНТЕН СРОК:

Месо и вътрешни органи
Говеда, телета, овце и кози 14 дни
Прасета 10 дни
Мляко 3.5 дни (7 издоявания)

8.ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Да не се използва при свръхчувствителност към активната субстанцияили към някой от ексципиентите.

Да не се използва при животни с нарушена чернодробна или бъбречна функция.

9.НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ:

Интравенозното инжектиране може да причини реакции на шок.

В редки случаи могат да възникнат локални тъканни реакции в мястото на инжектиране.  Трябва да се спазват нормалните стерилни мерки на приложение.

Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти, вследствие от употребата на този ВМП, които не са описани в тази листовка, моля незабавно да уведомите Вашия ветеринарен лекар.

10.СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА:

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Да се съхранявава при температурa между 15 °C и 25 °C.

Да се пази от светлина.

Да се съхранява на сухо място.

Срок на годност след първото отваряне на опаковката: 28 дни.

11.СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА:

Този ВМП не трябва да бъде изхвърлян с битови отпадъци или отпадни води.

Попитайте Bашия ветеринарен лекар какво да правите с ненужните ВМП. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.