BG | EN
person Вход

T.M.P.S. inj, Триметоприм инж. 100мл.

Продуктов № 1627913266
Kepro
Тип
Антибиотици

1.СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦЯ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ:

 Trimethoprim: 40 mg/ml

Sulfamethoxazole: 200 mg/ml

2.ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП:

 Говеда, коне и прасета.

3.ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ:

T.M.P.S. Inj. е ефективен срещу инфекции, причинени от микроорганизми, чувствителни към триметоприми или сулфаметоксазол, катореспираторни, храносмилателни и урогенитални инфекции, вторични бактериални инфекции (след вирусни инфекции), копитен гнилец, мaстити, артрити и флегмони.

4.ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ:

Интрамускулно (или бавно интравенозно приложение за коне и жребчета).

Доза : 1 ml/10-15 kg т.м. дневно, в продължение на 5 дни (ако е необходимо).

5.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: 

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта:

Трябва да се разгледа възможността от възникване на потенциални увреждания на бъбреците, черния дроб или хематопоетичната система.

Употребата на продукта трябва да се базира на тестове за определяне на чувствителност на бактериите, изолирани от животните. Ако това не е възможно, лечението трябва да е базирано на локалната (регионална) епидемиологична информация относно чувствителността на прицелните бактерии.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните:

Да се избягва замърсяването.

При поява на растеж или промяна в цвета, продукта трябва да се унищожи.

Хора с установена свръхчувствителност към активните субстанции трябва да избягват контакт с ветеринарномедицинския продукт.

Бременност:

Не се прилага по време на бременност.

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие:

Продуктът е несъвместим с други антибиотици, кокцидиостатици, като парааминобензоена киселина и нейните естери (прокаин, тетракаин). Локалните анестетици, като прокаина, редуцират активноста на сулфонамидите, поради тяхната структурна аналогия с парааминобензоена киселина.

Да не се прилага едновременно с хексаметилентетрамин (метенамин).

Индометацинът, фенилбутазона и салицилатите повишават кръвната концентрация на сулфаметоксазол (изместване на мястото на свързване с протеините).

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти), ако е необходимо:

T.M.P.S. Inj. притежава висок терапевтичен индекс. Поради това, симптоми на токсичност възникват рядко.

Несъвместимости:

При липса на данни за съвместимост, този ветеринарномедицински продукт не трябва да бъде смесван с други ветеринарномедицински продукти.

6.КАРЕНТЕН СРОК:

Месо и вътрешни органи: 12дни.

Мляко: 4дни.

 

 7.ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Да не се използва при свръхчувствителност към активните субстанцииили към някой от ексципиентите.

Да не се използва при животни с нарушена чернодробна или бъбречна функция, ацидурия.

 

8.НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ:

В редки случаи, може да настъпи временно подуване в мястото на инжектиране (поради тази причина подкожното приложение трябва да бъде избягвано).

Дефицит на фолиева киселина, кристалурия и/или кръвна дискразия могат да бъдат наблюдавани, особено при продължително лечение. Могат да се наблюдават реакции на свръхчувствителности, кръстосана резистентност към сулфонамиди.

Могат да се наблюдават алергични кожни реакции и анафилаксия.

Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти, вследствие от употребата на този ВМП, които не са описани в тази листовка, моля незабавно да уведомите Вашия ветеринарен лекар.

9.СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА:

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Да се съхранява при температурa между 15 °C и 25 °C.

Да се пази от светлина.

Да се съхранява на сухо място.

Срок на годност след първото отваряне на опаковката: 28 дни.

10.СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА:

ВМП не трябва да бъдат изхвърляни с битови отпадъци или отпадни води.

Попитайте Bашия ветеринарен лекар какво да правите с ненужните ВМП. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.