BG | EN
person Вход

Amprolium 20% ORAL

Продуктов № 1627913268
Kepro
Тип
Кокцидиостатици

1.СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦЯ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ:

Amprolium hydrochloride   200mg/ml.

2.ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП:

Пилета (бройлери, ярки, носачки, развъдни кокошки) и пуйки.

3. ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА:

Разтвор за прилагане във водата за пиене.

 4.ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ:

Лечение на червена кокцидиоза, причинена от Eimeria spp., чувствителни към ампролиум.

 

5.ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ:

За перорално приложение с водата за пиене. Дозировката за птици е 20mg amprolium/kg т.м. на ден за 3 до 7 последователни дни. Общата препоръчителна доза е 0.5 L на 1000 L вода за пиене за 3 до 7 последователни дни.

 

6.СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ:

За приготвяне на медикаментозната вода трябва да бъдат взети под внимание телесната маса на животните, които ще бъдат третирани и тяхната реална, ежедневна консумация на вода.Консумацията на вода може да варира в зависимост от различни фактори като възраст, здравословно състояние, природа и система на отглеждане. Трябва да се осигури достатъчен достъп на животните, които ще бъдат третирани, до системата за водоснабдяване, за да се осигури адекватна консумация на вода. По време на периода на лечение , животните не трябва да имат достъп до друг източник на вода за пиене. Медикаментозната вода трябва да се подменя на всеки 24 часа.

След края на периода на лечение водоснабдителната система трябва да се почисти по подходящ начин, за да се избегне прием на суб-терапевтични количества от активната субстанция.

 

7.ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Няма.

 

8.НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ:

Продължителното лечение с висока доза може да доведе до забавяне на растежа и полиневрит (причинено от обратим дефицит на тиамин). Развитието на естествен имунитет може да се забави.

 

9.КАРЕНТНИ СРОКОВЕ:

Пилета (бройлери, ярки, носачки, развъдни кокошки):

Месо и вътрешни органи: нула дни

Яйца                                    : нула дни

Пуйки :

Месо и вътрешни органи: нула дни

 

10.СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА:

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Да се съхранява при температура между 8 ᵒС и 25 ᵒС.

Да се пази бутилката плътно затворена.

Да се пази от светлина.

Да се съхранява на сухо място.

Срок на годност след първото отваряне на опаковката: 30дни

 

11.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП:

Както при всички останали противопаразитни продукти, честата и многократна употреба на антипротозойни продукти от същия клас може да доведе до развитие на резистентност.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ЖИВОТНИТЕ ПРИ УПОТРЕБА НА ПРОДУКТА:

Продуктът не е предназначен за превантивна употреба.

Този продукт трябва да бъде запазен за случаи на огнища на кокцидиоза при неналичност на ваксина, а в случай на липса на ефикасност на ваксината и при диагностициране на заплаха от кокцидиоза преди пълно изграждане на имунитет.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ЛИЦАТА, ПРИЛАГАЩИ ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ НА ЖИВОТНИТЕ:

Продуктът притежава дразнещо и корозивно действие. Може да причини дразнене на дихателните пътища, очите и кожата. Когато се работи с ветеринарномедицинския продукт, трябва да се носи индивидуално предпазно оборудване, състоящо се от непромокаеми ръкавици и защитни очила.

Да се избягва вдишване на изпаренията. При случайно вдишване, излезте на чист въздух. При поява на дискомфорт или затруднено дишане, незабавно да се потърси медицинска помощ, като на леакря се представи листовката или етикета на продукта.

Избягвайте контакт с кожата и очите. При случаен контакт с кожата или очите, измийте незабавно засегнатата повърхност с чиста течаща вода и свалете контаминираните дрехи. При поява на дразнене, незабавно да се потърси медицинска помощ, като на леакря се представи листовката или етикета на продукта.

Този продукт е вреден при поглъщане. В случай на поглъщане, изплакнете устата с прясна вода и  незабавно потърсете медицинска помощ, като на леакря се представи листовката или етикета на продукта.

ЯЙЦЕНОСЕНЕ:

Безопасността на ампролиума не е доказана по време на яйценосене. Прилага се само след преценка полза/риск на отговорния ветеринарен лекар.

ВЗАЙМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИ ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТИ И ДРУГИ ФОРМИ НА ВЗАЙМОДЕЙСТВИЕ:

Ампролиумът е тиаминов аналог.Следователно ефикасността му може да бъде намалена при едновременно приложение на продукти съдържащи витамин В-комплекс.

ПРЕДОЗИРАНЕ (СИМПТОМИ, СПЕШНИ МЕРКИ, АНТИДОТИ):

Продължителната употреба може да доведе до недостиг на тиамин.

При поява на симптоми, трябва да се приложи тиамин.

ОСНОВНИ НЕСЪВМЕСТИМОСТИ:

Не трябва да се комбинира с други продукти, като антибиотици и хранителни добавки.