BG | EN
person Вход

ВИТАМИН В12 5 ml VITAMIN B12 5 ml

Продуктов № 1627913278
Ветпром
Тип
Други

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА(ИТЕ) СУБСТАНЦЯ(ИИ) И ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА В 5 ml:

Cyanocobalamin - 0.0005 g

Помощни вещества Sodium Chloride и Water for Injections.

ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

За едри и дребни преживни животни, прасета, свине, кучета и кокошки.

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

При хиперхромни, макроцитерни и хипопластични анемии; при вторични анемии, вследствие на бременност, хелминтози, хемоспоридози; при интоксикации с тежки метали, бензолни продукти и хлорорганични инсектициди; за терапия и профилактика на дегенерация на черния дроб, при неврити, миелити, невралгии; при лъчева болест; при фуражни отравяния; за подобряване на храносмилането; като стимулиращо растежа средство при подрастващите животни- за повишено използване на храната; при закържавели животни.

ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ

Начин на прилагане: 

Мускулно и подкожно.

Доза:

Средна доза 2 g/kg:

  • за говеда и биволи - по 500 g-0.001 /5-10 ml от 0.01 % разтвор/;
  • за телета и малачета - по 150-200 g /1.5-2 ml от 0.01 % разтвор/;
  • за овце, кози и свине - по 100-300 g /1-3 ml от 0.01 % разтвор/;
  • за прасета - по 10-50 g /0.5-2.5 ml от 0.002 % разтвор/;
  • за кучета - по 15-30 g /0.75-1.5 ml от 0.002 % разтвор/;
  • за кокошки - по 2-5 g /0.1-0.25 ml от 0.002 % разтвор/.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Да не се използва при свръхчувствителност към активната субстанция или някое от помощноте вещества!

НЕЖЕЛАНИ СТРАНИЧНИ РЕАКЦИИ

Не са известни.

При тежки възпалителни заболявания на едрите животни може да се инжектират до 0.1-0.2, понякога 0.3-0.5, а на свинете до 500 g с оглед за антиалергично и антифлогистично действие.

СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Винаги използвайте ВИТАМИН В12 разтвор за инжекцииточно както Ви е казал Вашия ветеринарен лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия ветеринарен лекар.

КАРЕНТЕН СРОК

Не се изисква.

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Да се съхранява при температура под<25°C, на сухо и защитено от светлина място.

Да се съхранява на недостъпни за деца места!

Срок на годност след първо отваряне на опаковката- 28 дни, съхранение при хладилни условия при температура +2 до +8ºС.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ(Я)

Няма.

СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него, трябва да бъдат унищожени, в съответствие с изискванията на местното законодателство.