BG | EN
person Вход

ГЛЮКОКОФЕИН, GLUCOCOFEIN

Продуктов № 1627913282
Ветпром
Тип
Други

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ

Активни субстанции:

GlucoseMonohydrate            20.0 g/100 ml

CaffeineSodiumBenzoate     0.8 g/100 ml

Ексципиенти:

Waterforinjections

 ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Говеда, коне, овце, кози и кучета.

 

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

При инфекциозни и неинфекциозни заболявания, фуражни интоксикации, при отравяния с вещества подтискащи ЦНС, при остри сърдечно-съдови разтройства, при и след прекарани тежки заболявания, състояние на треска, слабост, изтощение, при родилна пареза при крави, следродилен сепсис, при отоци и възпаления в областта на главния и гръбначния мозък и техните обвивки и на копитата.

 ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ

 Доза:

За говеда и коне - 200-300 ml 1-2 пъти дневно; за овце и кози - по 50 ml 1-2 пъти дневно; за кучета - по 10-30 ml 1-2 пъти дневно.

Начин на прилагане: 

Интравенозно (бавно).

 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Да не се използва при свръхчувствителност към активните субстанции или към някой от ексципиентите.

Остри миодегенерации на сърдечния мускул, некомпенсирани пороци; хипергликемия.

 

НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ

При висока скорост на инфузията е възможна е поява на повишена възбудимост, тахикардия и аритмия, повишена възбудимост, мускулен тремор и засилена диуреза.

Честотата на неблагоприятните реакции се определя чрез следната класификация:

- много чести  (повече от 1 на 10 животни проявяващи неблагоприятни реакции по време на курса на едно лечение)

- чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 100 животни)

- не чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 1,000 животни)

- редки (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 10,000 животни)

- много редки (по-малко от 1 животно на 10,000 животни, включително изолирани съобщения).

Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти, вследствие от употребата на този ВМП, които не са описани в тази листовка, моля незабавно да уведомите Вашия ветеринарен лекар.

 

 СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Винаги използвайтеГЛЮКОКОФЕИН инжекционен разтвор съгласно инструкциите на Вашия ветеринарен лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия ветеринарен лекар.

 

КАРЕНТЕН СРОК

 Месо и вътрешни органи: нула дни.

Мляко: нула дни.

 

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Да се съхранява при температура под 25 °C

Да се пази от светлина.

Да се съхранява на сухо място.

Да не се използва този ветеринарномедицински продукт след изтичанe срока на годност, посочен върху етикета.

Срок на годност след първото отваряне на опаковката: 28 дни. Да се съхранява в хладилник (2 °C – 8 °C).

 

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

 Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие:

При съвместно прилагане на кофеинсъдържащи продукти и бромиди в подходящи дози, може да се постигне балансиране между възбудните и задръжните процеси (ако съотношението между тях е било нарушено) и да се лекуват неврози и кортико-висцерални заболявания (бром-кофеинова терапия). При едновременното прилагане на продукта със сънотворни – намалява тяхното действие; с нестероидни противовъзпалителни средства – засилва ефекта им.

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти), ако е необходимо:

При употреба на по-високи дози процесите на възбуждане ирадират, което може да се изрази в ускорена реакция при дразнене, в моторна възбуда, безпокойство и безсъние. Това влияние на кофеина се сменя след това със затормозяване, с намалена функционална дейност (задпределно задържане). В големи дози кофеинът предизвиква хипергликемия и глюкозурия, поради увеличено отделяне на адреналин. Наблюдават се гърчове, треперене на мускулатурата.

Мерки при предозиране:При поява на такава клинична картина се преустановява инфузията и се прилага симптоматично лечение.

 

СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

ВМП не трябва да бъдат изхвърляни с битови отпадъци или отпадни води.

Попитайте Bашия ветеринарен лекар какво да правите с ненужните ВМП. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.