BG | EN
person Вход

НИКАЛЦИМАГ, NICALCIMAG

Продуктов № 1627913287
Ветпром
Тип
Други

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ:

Активни субстанции:

CalciumBorogluconate      100 mg/1 ml               

Magnesiumgluconate          60 mg/1 ml

CalciumGlicerophosphate   50 mg/1 ml

Glucose                                50 mg/1 ml

Ексципиенти:

Chlorocresol, Waterforinjections

 

ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП:

Коне, кончета, говеда, телета, овце, кози, агнета, ярета, свине, прасета, кучета и котки.

 

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ:

При болестни състояния, свързани с дефицит на калций, магнезий и фосфор – рахит, остеомалация, задържане преди и след раждане, следродилна пареза, тревни, млечни и транспортни тетании и ацидози, при хеморагична диатеза, интоксикации с хлорирани въглеводороди, флуорни и оловни съединения.

 

ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ:

Доза:

Коне и говеда 100-200 ml;

Кончета и телета 100 ml;

Овце, кози и свине 25-30 ml;

Агнета, ярета и прасета 5-10 ml;

Кучета и котки 2-10 ml.

Повторно третиране след 24 часа.

Начин на прилагане: 

-Интрамускулно и подкожно, ако разтворът е в по-големи количества да се раздели в няколко места на инжектиране.

-Интравенозно (бавно).

Продуктът не съдържа противомикробни средства и съдържанието трябва да се използва еднократно. Преди употреба стъклата и съдържанието им да се затоплят до телесната температура.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Да не се използва при свръхчувствителност към активните субстанции или към някой от ексципиентите.

Да не се използва при хиперкалцемия и склонност към тромбози.

Да не се използва при нарушена чернодробна и бъбречна функция.

 

НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ:

Ако по време на инжектирането възникне висцерален или сърдечен синдром (изпотяване, треперене, нарушения в сърдечния ритъм) се намалява скоростта на въвеждане или се преустановява приложението на продукта.

Честотата на неблагоприятните реакции се определя чрез следната класификация:

- много чести  (повече от 1 на 10 животни проявяващи неблагоприятни реакции по време на курса на едно лечение)

- чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 100 животни)

- не чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 1,000 животни)

- редки (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 10,000 животни)

- много редки (по-малко от 1 животно на 10,000 животни, включително изолирани съобщения).

Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти, вследствие от употребата на този ВМП, които не са описани в тази листовка, моля незабавно да уведомите Вашия ветеринарен лекар.

 

 

СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ:

Винаги използвайтеНИКАЛЦИМАГ инжекционен разтвор съгласно инструкциите на Вашия ветеринарен лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия ветеринарен лекар.

 

КАРЕНТЕН СРОК:

Месо и вътрешни органи: нула дни.

Мляко: нула дни.

 

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА:

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Да се съхранява при температура под 25 °C

Да се пази от светлина.

Да се съхранява на сухо място.

Да не се използва този ветеринарномедицински продукт след изтичанe срока на годност, посочен върху етикета.

Срок на годност след първото отваряне на опаковката: 28 дни. Да се съхранява в хладилник (2 °C – 8 °C).

 

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта

С продукта трябва да се работи при спазване на асептични условия, защото не съдържа противомикробни средства и е богата хранителна среда за бактериите.

Преди употреба стъклата и съдържанието им следва да се темперират до телесната температура.

При възникване на висцерален или сърдечен синдром намалете скоростта на въвеждане на разтвора или го преустановете.

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие:

При работа с калциеви продукти, спринцовките или инфузионните апарати не трябва да съдържет спирт. Калциевият йон изкристализира. Да се комбинира с витаминни продукти и особено Витамин D – Хидро AD3E в в перорална доза от 0.5 до 2 mlна животно. Избягване на строфантинови продукти.

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти), ако е необходимо

При бърза интравенозна инфузия и ако разтворът не е затоплен до телесна температура могат да настъпят смущения в сърдечния ритъм и изпотяване на животното. Това е в резултат на бързото насищане на кръвта с калциеви йони.

Мерки при предозиране

При поява на такава клинична картина се намалява скоростта на въвеждане на разтвора или се преустановява инфузията.

 

СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА:

ВМП не трябва да бъдат изхвърляни с битови отпадъци или отпадни води.

Попитайте Bашия ветеринарен лекар какво да правите с ненужните ВМП. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.