BG | EN
person Вход

ХЛОРЕНОЛ, Clorenol

Продуктов № 1627913290
Ветпром
Тип
Дезинфекция

Работни разтвори и експозиционни времена:

Препаратът е концентрат. От него се приготвят работни водни разтвори. . Прилага се чрез накисване  при дезинфекция на  медицински инструменти , лабораторна посуда и посуда за обслужване на болния.

Дезинфекцията на инструментите се извършва във вани с капак. Разтворът трябва да покрива поставените във ваната инструменти  и да изпълва  вътрешните  им отвори.

Инструментите трябва да бъдат основно почистени ( от кръв, тъкани, белтъци) преди дезинфекция.

След дезинфекция инструментите се изплакват  основно с чиста или стерилна ( ако се изисква) вода.

Дезинфекционният разтвор може да бъде използван еднократно в рамките на работния 8 час ден.  Съдът с разтвора винаги трябва да бъде покрит с капак , за да не се изпарява. Инструментите преди да бъдат поставени в разтвора трябва да бъдат не само почистени, но  и сухи, за да се предотврати разреждането  му.

Дезнифкецията на лабораторната посуда също се извършва във вани  с капаци. За предметите за обслужване на болния – могат да се изплозват кофи и друг инвентар, но също с капаци.

След изтичане на контактното време лабораторните съдове и посудата за обслужване на болния  се изплакват с питейна вода.

Дезинфекцията да се извършва в проветриви/ добре вентилирани  помещения.

 

Работни разтвори и експозиционни времена:

  •  3% работен разтвор за 60 минути( бактирецидно и фунгицидно действие),
  •  5% работен разтвор за 30 минути ( бактирецидно и фунгицидно действие),
  • 10% работен разтвор за 15 минути( бактирецидно и фунгицидно действие).

 

Брой и продължителност на третиранията : зависи от честотата наизвършваните манипулации и приетата дезинфекционна практика.

Мерки за първа помощ:

Лечението е симптоматично.

При вдишване:

Осигуряване  достъп на чист въздух. При наличие на дискомфорт, да се потърси медицинска помощ.

При контакт с кожата:

Замърсеното облекло да се свали незабавно и да се изпере преди следващата употреба. Замърсените кожни участъци да се измият със сапун и вода. При наличие на дразнене, да се потърси медицинска помощ.

При досег с очите:

Веднага да се изплакнат с течаща вода в продължение на 10-20 минути при широко отворени клепачи с и то така, че водата да попада и под клепачите. Да се потърси лекарска помощ.

При поглъщане:

Незабавно да се изплакне устната кухина с вода без да се поглъща. Да не се предизвиква повръщане.  Да се потърси незабавно медицинска помощ и да покаже етикета или опаковката.

При употреба :

Лични предпазни средства : очила, ръкавици (латексови или неопренови) и работно облекло.

Да се избягва контакта с очите и кожата. Да не се вдишват парите.

Транспорт :

Препаратът може да се транспортира по всички видове транспорт в съответствие с правилата за превоз на товари, действащи за тези видове транспорт. Да не се превозва заедно с храни и напитки. 

Съхранение : 

Съхранява се на места , защитени от  пряка слънчева радиация, далече от нагревателни  прибори  и открит огън, при температури от 5 до 30С.

Да се съхранява в оригинална опаковка, плътно затворена , на места недостъпни за деца.

Обезвреждане :

В случай на инцидент и/или разливане на препарата да се предприемани мерки за неговото локализиране и ограничаване, а събраното количество от препарата да се съхранява временно в специални плътно затварящи се и обозначени съдове, след което да се предава на лица, притежаващи разрешение по реда на чл. 37 от Закона за управление на отпадъците ( ДВ, бр. 86/2003 г). Да се предприемат мерки за недопускане на замърсяване на повърхностните и подземните води, почвата, както и изпускане в канализацията.”

Подходящи пожарогасителни  вещества:

сухи прахове, разпръсната струя вода, СО2, алкохолна резистентна пяна.