BG | EN
person Вход

ЙОДОФАРМ, JODOPHARM

Продуктов № 1627913294
Ветпром
Тип
Други

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ:

Активни субстанции:

Iodine                        0.18 g/40 g

Potassiumiodide       0.36 g/40 g

Ексципиенти:

PolavaxA-31

DimethylSulphoxide

Ethanol (96 percent)

PropyleneGlycol

Forane 134 A

 

ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП:

Крави, биволици и кобили.

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ:

При хронични ендометрити от първа до трета степен; при пиометра.

 ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ:

Съдържанието на един моноблок отговаря на една доза. В повечето случаи е достатъчнио еднократно третиране. При по-тежки увреждания третирането може да се повтори дву- или трикратно през 7-дневни интервали. При пиометра може да се впръска съдържанието на два моноблока като еднократна доза.

 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Да не се използва при свръхчувствителност към активните субстанции.

 

НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ:

Продуктът предизвиква хиперемия, каквато предизвикват и другите лекарствени форми, съдържащи йод.

Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти, вследствие от употребата на този ВМП, които не са описани в тази листовка, моля незабавно да уведомите Вашия ветеринарен лекар.

 

СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ:

Вътрематочно приложение, след предварително изследване и масаж на матката през ректума. Според установения начин с едната ръка се фиксира цервикса, а с другата-наконечника. Посредсвом натискане на бутона, който е съединен с тубата, за 10-15 s се впръсква съдържанието на моноблока. В случай на пиометра лекарствения продукт се прилага след предварително изтегляне на гнойната материя от матката.

 

КАРЕНТЕН СРОК:

Месо и вътрешни органи: Нула дни.

Мляко: Нула дни.

 

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА:

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Да се съхранява при температура под 25 °C.

Да се пази от светлина.

Да се съхранява на сухо място.

Да се пази от удар и нагряване над 45 °С!

 

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие:

Присъствието на органични вещества намалява антибактерийното му действие.

 

СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА:

ВМП не трябва да бъдат изхвърляни с битови отпадъци или отпадни води.

Попитайте Bашия ветеринарен лекаркакво да правите с ненужните ВМП. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.