BG | EN
person Вход

НИКОПРОН – 80, NICOPRON - 80

Продуктов № 1627913296
Ветпром
Тип
Други

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ:

Активни субстанции:

Sodium propionate79.691g.

Ексципиенти:

Ferrous sulphate

Copper sulphate

Manganese sulphate

Cobalt sulphate

ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП:

Говеда и овце.

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ:

При говеда и овце, заболели от ацетонемия (кетоза), първични и вторични индигестии, непълноценно хранене, прехранване с концентрирани фуражи, тимпании, обстипации, хирургични интервенции, лечение с антибиотици, сулфонамиди и др.За повишаване усвояемостта на фуражите и повишаване прирастта на животните.

 ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ:

Крави – 1-2 опаковки в 1-5 литра вода;

Овце – 1 опаковка в 1 л вода.

1-3 пъти дневно в продължение на 2-3 дни.

Приготвеният разтвор е за еднократна употреба.

Начин на приложение:

Вътрешно, разтворен във водата, въведен с помощта на стъклена бутилка.

 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Да не се използва при свръхчувствителност към активните субстанции или към някой от ексципиентите.

 

НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ:

Не са известни.

 

СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ:

Винаги използвайте НИКОПРОН – 80 прахсъгласно инструкциите на Вашия ветеринарен лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия ветеринарен лекар.

 

КАРЕНТЕН СРОК:

Мляко – нула часа.

Месо и вътрешни органи – нула дни.

 

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА:

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Да се съхранява при температура под 25 °C

Да се пази от светлина.

Да се съхранява на сухо място.

Да не се използва този ветеринарномедицински продукт след изтичанe срока на годност, посочен върху етикета.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие:

В праховата форма съставките са под формата на соли на киселини и те не могат да взаимодействат помежду си. Не са известни взимодействия с други лекарствени форми.

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти), ако е необходимо

При по-високи дози и продължително приемане може да настъпи алкалоза, която затихва след преустановяване на приема.

 

СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА:

ВМП не трябва да бъдат изхвърляни с битови отпадъци или отпадни води.

Попитайте Bашия ветеринарен лекар какво да правите с ненужните ВМП. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.