BG | EN
person Вход

СУЛФАТИАЦОЛ, SULFATHIAZOLE

Продуктов № 1627913299
Ветпром
Тип
Антибиотици

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦЯ И ЕКСЦИПИЕНТА:

Sulfathiazole 50g/50g /

 

ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП:

Говеда, коне, овце, кози и свине.

 

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ:

Сулфатиацолът действува бактериостатично срещу: Грам-положителни коки (предимно пневмококи и хемолитични стрептококи), Грам-отрицателни коки (менинго и гонококи), Грам-положителни бактерии (Corynebacteriumdiphtheriae,Bacillusperfringens, B.anthracis), Грам-отрицателни бактерии (Shigelladysenteriae, KlebsiellapneumoniaeqE.colli, ентеробактерии, хемофилуси, бруцели, холерен вибрион), хламидии, актиномицети, някои протозои (Plasmodiumfalciparum, Toxoplasmagondii). Слабоактивни са по отношение на Ps.aeruginosa, ентерококи, салмонели.

Прилага се при инфекции предизвикани от споменатите микроорганизми като бронхопневмония, фурункулоза, флегмони; раневи инфекции и др.

 ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ:

Перорално, самостоятелно или разтрит на прах и смесен със сухия фураж. Третирането става 3 пъти дневно. Курсът на лекуване трае 5-6, рядко повече дни непрекъснато, като се започва с високи дози, които се намаляват постепенно през ден, според степента на заболяването и продължава още 2 дни, след преминаване на видимите клинични признаци. На животните се дава изобилно количество вода и натриев хидрокарбонат (за алкализиране на урината)

Доза:

Средни дози в началото  по 0.1-0.15 g/kg т. за денонощие

Говеда и коне                     15 - 20 g/дневно

Телета и кончета                2.5 -5  g/дневно

Овце, кози и свине             2.5 – 5 g/дневно

Прасета                                0.5 – 1 g/дневно

 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Да не се използва при свръхчувствителност към активната субстанция.

Да не се използва при нарушена чернодробна и бъбречна функция, сърдечни заболявания, анемии.

 

НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ:

Възможна е поява на стомашно-чревни смущения, хиповитаминоза В и К, кристалурия /при кисела урина/, анемия, левкопения, периферни неврити с парези.

Честотата на неблагоприятните реакции се определя чрез следната класификация:

- много чести  (повече от 1 на 10 животни проявяващи неблагоприятни реакции по време на курса на едно лечение)

- чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 100 животни)

- не чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 1,000 животни)

- редки (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 10,000 животни)

- много редки (по-малко от 1 животно на 10,000 животни, включително изолирани съобщения).

Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти, вследствие от употребата на този ВМП, които не са описани в тази листовка, моля незабавно да уведомите Вашия ветеринарен лекар.

 

СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ:

Няма.

 

КАРЕНТЕН СРОК:

Месо и вътрешни органи: 10 дни

Мляко: 4 дни

 

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА:

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Да се съхранява при температура под 25 °C.

Да се пази от светлина.

Да се съхранява на сухо място.

Да не се използва този ветеринарномедицински продукт след изтичанe срока на годност, посочен върху етикета.

 

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

Бременност и лактация:

Не се препоръчва при бременни животни, тъй като преминава плацентарната бариера и е възможно да предизвика тератогенен ефект. Сулфонамидите преминават в млякото и затова се прилага пи време на лактация, само след преценка полза/риск от отговорния ветеринарен лекар.

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие:

Сулфонамидите могат да изместят другите външно свързващи се с протеините препарати, като фенилбутазон, тиазидни диуретици, салицилати и др. Антиацидите при едновременно орално прилагане със сулфонамиди могат да понижат тяхната биодостъпност.

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти):

Острото отравяне се среща рядко. При преживните то се характеризира с временна слепота, страбизъм, мидриаза, тремор, слабодт на мускулатурата, люлеене на главата. При моногастричните животни се наблюдава повръщане, загуба на равновесието, хиперестезия, безцелни движения, спастична парализа и клонично-тонични конвулсии, завършващи с кома.

Хроничното отравяне се среща по-често,  характеризира се с поява на кристалурия, загуба на апетит, подтискане на ЦНС, хематурия, албуминурия, чести позиви за уриниране, анурия.

Мерки при предозиране:

При остро отравяне: Промивка на стомаха с адсорбиращи средства, даване на очистителни, вкарване на алкалии, наркотици /при възбуждане/, сърдечно-съдови средства.

При хронично отравяне: Вкарване на повече течности, на вещества алкализиращи урината, /натриев хидрокарбонат, натриев цитрат, натриев лактат, натриев ацетат/, диуретици, симптоматични средства.

 

СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА:

ВМП не трябва да бъдат изхвърляни с битови отпадъци или отпадни води.

Попитайте Bашия ветеринарен лекар какво да правите с ненужните ВМП. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.