BG | EN
person Вход

ИВЕРЗАНТЕЛ

Продуктов № 1627913308
Ветпром
Тип
Противопаразитни

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ ИЕКСЦИПИЕНТИТЕ:

Активни субстанции:

Ivermectin 5 mg/ml

Closantel (sodium dihydrate) 125 mg/ml (еквивалентно на 136 mg closantel sodium dihydrate)

 

ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП:

Говеда.

 

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ:

Лечение на смесени трематодни (метил) и нематодни или артроподни опаразитявания, дължащи се на гастроинтестинални нематоди, белодробни нематоди, очни нематоди, щръклица, кърлежи и въшки при говедата.

Гастроинтестинални нематоди: Ostertagia ostertagi (включително потиснатия ларвен стадий), Ostertagia lyrata (възрастни фоми), Haemonchus placei (възрастни и незрели фоми), Trichostrongylus axei (възрастни и незрели фоми), Trichostrongylus colubriformis (възрастни и незрели фоми), Cooperia oncophora (възрастни и незрели фоми), Cooperia punctata (възрастни и незрели фоми), Cooperia pectinata 2/7 (възрастни и незрели фоми), Oesophagostomum radiatum (възрастни и незрели фоми), Nematodirus helvetianus (възрастни), Nematodirus spathiger (възрастни фоми), Strongyloides papillosus (възрастни фоми), Bunostomum phlebotomum (възрастни и незрели фоми), Toxocara vitulorum (възрастни фоми), Trichuris spp.

Белодробни нематоди: Dictyocaulus viviparus (възрастни и 4-ти стадий ларви).

Чернодробен метил: (трематоди) Fasciola gigantica, Fasciola hepatica Третиране на метил на 12 седмици (възрастна форма) >99% ефикасност. Третиране на метил на 9 седмици (в късен незрял стадий) >90% ефикасност.

Очни нематоди: (възрастна форма) Thelazia spp.

Щръклица:(паразитна фаза) Hypoderma bovis, Hypoderma lineatum.

Въшки: Linognathus vituli, Haematopinus eurysternus, Solenopotes capillatus.

Крастни кърлежи: Psoroptes ovis (syn P. communis var bovis), Sarcoptes scabiei var bovis.

Продуктът може също да се използва и като помощно средство при контрол на въшките Damalinia bovis и крастните кърлежи Chorioptes bovis, но не може да се разчита на пълно елиминиране.

 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Да не се използва при свръхчувствителност към активните субстанции или към някой от ексципиентите. Да не се използва интрамускулно или интравенозно.

 

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

Специални предпазни мерки за животните при употреба на продукта

Трябва да се предприемат всички възможни мерки за да се избегнат следните практики, защото те увеличават риска от възникване на резистентност и могат да доведат до неефективно лечение:

 Прекалено честата и повторна употреба на антихелминти от същия клас, за продължителен период от време.

 Прилагане на по ниска от терапевтичната доза, което може да се дължи на подценяване на телесната маса на животните, неправилно приложение на продукта или липса на калибриране на дозиращото устройство(ако е приложимо).

 Предполагаемите клинични случаи на резистентност към антихелминти трябва да бъдат допълнително изследвани, чрез използването на подходящи тестове (напр. тест за определяне редукцията на броя на яйцата във фекалиите). Когато резултатите от проведените тестове силно предполагат наличие на резистентност към конкретен антихелминтик, трябва да се използват антихелминти, принадлежащи към друг фармакологичен клас или притежаващи различен механизъм на действие. Употребата на продукта трябва да се базира на локалната (регионална, ниво ферма) епидемиологична обстановка отностно възприемчивостта на нематодите и на препоръките за това как да се ограничи допълнителна селекция на резистентност към антихелминти. За да се намали риска от антихелминтна резистентност, прилагането на програмата по дозиране трябва да се извършва от ветеринарен лекар.

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта

Не е приложимо.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните

Трябва да се избягва директния контакт с кожата при работа с продукта; трябва да се спазват асептични условия на работа. Трябва да се избягва самоинжектирането, продуктът може да предизвика локално дразнене и/или болка в мястото на инжектиране.

Употреба по време на бременност, лактация

 Може да се прилага по време на бременност. Може да се прилага по време на лактация, но не и при животни, чието мляко е предназначено за човешка консумация.

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие

Не са известни.

 

НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ:

Временно безпокойство е било наблюдавано при някои говеда след подкожно приложение. Възможна е поява на оток в мястото на инжектиране до 48 часа след инжектиране, което изчезва без допълнително лечение. При палпация може да се установи втвърдяване до 7 дни след приложението на продукта. Този разтвор съдържа повидон. В много редки случаи, тази субстанция може да предизвика свръхостри анафилактични реакции при говеда.

 

ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ:

Продуктът е предназначен само за подкожно приложение във врата. Продуктът трябва да се прилага в доза от 200 µg ивермектин/kg телесна маса и 5 mg клозантел/kg телесна маса (1 ml на 25 kg). Максималното количество в едно място на инжектиране е 10 ml. Трябва да се предприемат всички асептични мерки при работа с продукта. Продължителността на третиране трябва да се основава на епидемиологичния фактор и трябва да бъде съобразена с всяка отделна ферма. Както при останалите антихелминтни продукти, програмата на дозиране и отглеждането на животните, трябва да се контролира от ветеринарен лекар за да се постигне адекватен контрол на паразитите и редуциране на възможността от възникване на резистентност. За да се осигури приложението на точна доза, телесната маса на животните трябва да бъде определена максимално точно. Трябва да бъде проверена и прецизността на дозиращото устройство. Ако животните се третират по-често колективно отколкото индивидуално е необходимо да бъдат групирани, съгласно телесната им маса с цел да се избегне предозиране или прилагане на по-ниска доза.

 

ПРЕДОЗИРАНЕ (симптоми, спешни мерки, антидоти):

Симптомите на остро предозиране са намалено зрение или слепота, анорексия, нарушена координация и обща слабост. Няма известен антидот. Трябва да се предприеме симптоматично лечение.

 

КАРЕНТНИ СРОКОВЕ:

Месо и вътрешни органи: 49 дни.

Мляко: не се разрешава за употреба при животни, чието мляко е предназначено за човешка консумация.