BG | EN
person Вход
ТИЛО 200 1kg-4ToAX.jpg
Изчерпан продукт

ТИЛО 200 1kg

Продуктов № 1627913312
Kepro
Тип
Антибиотици

1.СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ ИЕКСЦИПИЕНТИТЕ

Tilosin (като tatrate) – 200mg/g

 

2.ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Телета, прасета и птици.

 

3.ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

 За контрол на Micoplasma synoviae аеросакулит при кокошките(пилетата) и Micoplasma gallisepticum S6 при кокошки(пилетата) и пуйки(пъйчета). В теренни изпитвния тилозинът се оказва полезен и за намаляване нивото на стрес, свързан с ваксиниране с жива ваксина.

Като помощно средство при контрол на огнища на некротичен ентерит при пилета, причинени от Clostridium perfringens. За метафилактика и контрол на ензоотична пневмония и диария, причинени от микроорганизми (например Lawsonia intracellularis) чувствителни към тилозин при прасета.

За на пневмония при телета, свързана с Mycoplasma и Pasteurella multicida, чувствителни към тилозин.

 

4.ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ

За прасета и птици – перорално приложение (с водата за пиене).

Прасета: 125g на 100L вода за пиене за 7-10 дни.

Птици:     250g на 100L вода за пиене за 3-5 дни.

За телета – включен в млякото или разтворен в млекозаместител по време на хранене.

Телета:   40mg тилозин/kg т.м./ден, разделени на два приема (което отговаря на 1g тилозин/теле/прием) за 7 – 14 дни.

 

5.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

Специални предпазни мерки за животните при употреба на продукта:

Употребата на продукта трябва да се основава на тестове за определяне на чувствителност на изолираните от животните бактерии. Ако това не е възможно, лечението трябва да се основава на локалната (регионална, на ниво ферма) епидемиологична информация относно чувствителността на целевите микроорганизми.

Официалната, националната и регионалната антимикробиални политики трябва да се вземат под внимание при използване на продукта.

При европейските щамове на  Brachyspira hyodysenteria е доказан висок процент на in vitro резистентност.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните

Тилозинът може да предизвика дразнене. Макролидите, като тилозин, могат да предизвикат и свръхчувствителност (алергия) след инжектиране, вдишване, поглъщане или контакт с кожата или очите. Свръхчувствителността към тилозин може да доведе до кръстосани реакции с други макролиди и обратното. Алергичните реакции към тези субстанции в редки случай могат да бъдат сериозни и следователно директният контакт трябва да се избягва. За да се избегне контакт с продуктът по време на приготвяне на медикаментозната вода за пиене трябва да се носи индивидуално предпазно оборудване състоящо се от: гащеризон, предпазни очила, непромокаеми ръкавици и еднократна респираторна полумаска, съответстваща на Европейски Стандарт EN149 или многократна респираторна маска, съответстваща на Европейски Стандарт EN140 с филтър EN143. При случаен контакт с кожата, измийте обилно с вода и сапун. При случаен контакт с очите измийте обилно с течаща вода.

Хора с установена свръхчувствителност към тилозин или други макролиди трябва да избягват контакт с ветеринарномедицинския продукт.

При поява на симптоми след контакт с продукта, като кожен обрив, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се представи листовката на продукта. Подуването на лицето устните и очитеили затруднено дишане са по-сериозни симптоми и изискват спешна медицинска помощ.

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие:

Линкозамитите и аминогликозидите антагонизират действието на тилозина.

6.СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Смесен с млякото или разтворен в млекозаместител, продуктът трябва да се използва незабавно. Медикаментозната вода трябва да бъде използвана в рамките на 24 часа.

 

7.КАРЕНТНИ СРОКОВЕ

Месо и вътрешни органи:

Телета   – 12 дни

Прасета –  1 ден

Птици    –   2 дни

Яйца:    –   2 дни

 

8.НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ

Не са известни.

Ако забележите някакви неблагоприятни реакции, включително и такива, които не са описани в тази листовка или мислите, че ветеринарномедицинския продукт на работи, уведомете Вашия ветеринарен лекар.

9.ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Да не се оставя или изхвърля вода, съдържаща тилозин тартарат на места където може да бъде достъпна за диви животни или за животните, за които е предназначен продукта, когато не са в период на лечение.

Да не се използва при свръх чувствителност към тилозин или други макролиди.