BG | EN
person Вход

NOBIVAC® Puppy DP

Продуктов № 1627913366
MSD
Тип
Ваксини

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
За активна имунизация на кучета срещщу гана (CDV) и парвовирусна инфекция (CVP). ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Няма.

НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ
Ако забележните някакво сериозни въздействие или други ефекти, вследствие от употребата на този ВМП, които не са описани в тази листовка, моля незабавно да уведомите Вашия ветеринарен лекар.

ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП: Кучета.

ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН(И) НА ПРИЛАГАНЕ
Съдържанието на един флакон разтворена ваксина се прилага чрез подкожно инжектиране. Флаконът трябва да се разтвори непосредствено преди употреба с разтворител Nobivac Diluent (1.0 ml) или с ваксина Nobivac Lepto или Nobivac L4. 
Разтворената ваксина трябва да се приложи до 30 минути.
Ваксина Nobivac Puppy DP е предназначена за животни с високи нива на майчини антитела срщеу гана и парвовироза при кучетата. При по-голяма част от кученцата най-ранната възраст, при която майчините антитела не повлияват на изграждането на постваксинален имунитет е 6 седмици. За да се осигури защута при отделни кученца, които не са успели да изградят имунитет на тази възраст поради високи титри на майчини антитела и за да се изгради имунитет срещу хепатит (CAV1), аденовирусна инфекция (CAV 2) и параинфлуенца се препоръчва да се направи реваксинация с ваксина Nobivac DHPPi. 

Ваксинална програма:
Кучета на възраст 4-7 седмици - Nobivac Puppy DP + Nobivac Lepto или Nobivac L4 
Кучета на възраст 8-10 седмици - Nobivac DHP/Nobivac DHPPi + Nobivac Lepto или Nobivac L4 или Nobivac Rabies или Nobivac RL

Реваксинация: Препоръчва се кучетата да се реваксинират срщеу
- гана, хепатит и парвовироза: на всеки 3 години
- параинфлуенца: всяка година
- бяс: на всеки 3 години /този срок се променя съобразно местните закони/

СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
Да се ваксинират само клинично здрави животни. След ваксинацията да се избягва контакт с възможни източници на инфекции до 14 дни.
Да се работи със стерилни инструменти при приложение на ваксината, като се избягва замърсяване с остатъци от дезинфектанти или спирт.

КАРТЕНТЕН СРОК: Не е приложимо.

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА
Да се съхранява в хладилник (2 до 8 градуса). Да се пази от замръзване. Да се пази от светлина. 

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта 
Да се ваксинират само здрави животни,. 

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните
Няма. 

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие
Наличните данни за безопасност и ефикасност сочат, че тази ваксина може да бъде смесвана и прилагана с инактивирани Nobivac ваксини за подкожно приложение, срещу canine leptospirosis, причинени от всичките някои от следните среотипове: L.interrogans серогрупа Canicola серотип Canicola, L.interrogans серогрупа Icterohaemorragiae серотип Copenhageni, L. interrogans серогрупа Australis серотип Bratislava, L.kirschneri, серогрупа Grippotyphosa серогрупа Bananal/Liangguang.
Няма налична информация за безопасност ефикасност от съвместното използване на тази ваксина с други ветеринарномедицински продукти, освен посочените по-горе. Поради тази причина, прилагането на тази ваксина преди или след употребата на друг ветеринарномедицински продукт трябва да се прецени според индивидуалния случай. 

Употреба по времена бременност, лактация и яйценосене
Не се прилага по време на бременност

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти), ако е необходимо
Не са наблюдавани неблагоприятни реакции при прилагането на 10 пъти по-висока доза от препоръчаната. 

Несъвместимости
Не са известни.

СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА 
Попитайте Вашия ветеринарен лекар какво да правите с ненужните ВМП. 
Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.

ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА
01.2015

Притежател на лиценза за употреба: Intervet International B.V Wim de Körverstraat 35, 581 AN BOXMEER, The Netherlands
Упълномощен представител: "Интервет България" ЕООД бул. "Искърско шосе" 7, София, Р.България