BG | EN
person Вход

Dexafort 50 ml

Продуктов № 1627913371
MSD
Тип
Други

1. Име и постоянен адрес на притежателя на лиценза за употреба и на проиводителя, ако те са различни
Притежател на лиценза за употреба:
Intervete International B.V. 
Wim de Korverstraat 35
5831 AN BOXMEER
The Netherlands 
Производители, отговорни за освобождаване на партидата:
Vet Pharma Friesoythe GmbH 
Sedelsberger Strasse 2 
26169 Friesoythe 
Germany

2. Наименование на ветеринарномедицинския продукт
Dexafort 

3. Съдържание на активните субстанции и ексципиентите
1 ml съдържа:
Активни субстанции: 
Dexamethasone phenylpropionate 2.67 mg
(еквивалентен на 2.0 mg Dexamethasone/ml)
Dexamethasone disodium phosphate 1.32 mg
(еквивалентен на 1.0 mg Dexamethasone/ml)

4. Терапевтизни показания
Противовъзпалително, противоалергично, гликонеогенно действие и предизвикване на раждане при крави.

5. Противопоказания
Противопоказанията за прилагане на кортикостероидите са приложими и за Dexafort:
- да не се използва при захарен диабет, остеопороза, хиперадренокортикоизъм, бъбречни заболявания и сърдечна недостатъчност.
- да не се използва при инфекциозни болести, без да е назначена подходяща противоинфекциозна терапия, прилагана в същото време.

6. НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ
Кортикостероидите, като дексаметзон, предизвикват поява на много и различни неблагоприятни реакции. Те могат да причинят симптоми на болестта на Къшинг (Cushingoid symptoms), съпровождащи се със значителни промени в метаболизма на мазнините, въглехидратите, протеините и минералния метаболизъм, включително неправилно разпределение на телесните мазнини, мускулна слабост и остеопороза. 
Възможно е да причинят полиурия, полидипсия и полифагия. По време на лечение, ефективната доза може да подтисне хипоталамо-хипофизо-надбъбречната връзка. 
Използването на кортикостероиди при лактиращи крави може да предизвика временно понижаване на млеконадоя. 
Предизвикването на раждане с кортикостероиди може да доведе до понижена жизненоспособност на плода и увеличаване на случаите на задържане на плацентата. 
Кортикостероидите могат да предизвикат имуносупресия. 
В много редки случаи (по-малко от 1 животно на 10,000 животни, включително изолирани съобщения), може да се проявят реакции на свръхчувствителност. 
Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти, вследствие от употребата на този ВМП, които не са описани в тази листовка, моля незабавно да уведомите Вашия ветеринарен лекар. 

7. Видове животни, за които е предназначен ВМП 
Говеда, коне, кучета и котки. 

8. Дозировка за всеки вид животно, метод и начин на прилагане:
Говеда и коне - 0.06 mg/kg т. (0.02 ml/kg т.м.), интрамускулно приложение.
Кучета и котки - 0.15 mg/kg т.м. (0.05 ml/kg т.м.), интрамускулно или подкожно приложение. 
Лечението може да се повтори след 7 дни.

9. Съвет за правилно приложение
Dexafort не трябва да се употребява съвместно с ваксини, тъй като кортикостероидите могат да намалят имунния отговор след ваксинация. 

10. КАРЕНТЕН СРОК
Говеда: 
Месо и вътрешни органи: 53 дни. 
Мляко: 5.5 дни (11 издоявания). 
Коне: 
Месо и вътрешни органи: 47 дни.

11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА
Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места. 
Да не се използва този ветеринарномедицински продукт след изтичане срока на годност, посочен върху етикета. 
Да се съхранява в изправено положение.
Срок на годност след първото отваряне на опаковката: 8 седмици.

12. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Специални предупреждения за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП:
Да не се прилага при бременни животни, освен за предизвикване на раждане. 
Dexafort трябва да се прилага само в много ранен стадий на ламинит при конете. 
Специални предпазни мерки за животните при употреба на продукта:
Не е приложимо.
Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните:
Не е приложимо.
Бременност:
Прилагането на кортикостероиди в ранните месеци на бременността може да причини увреждания на фетуса. 
Прилагането им в по-късни месеци на бременността може да предизвика аборти или преждевременно раждане.
Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие:
Dexafort не трябва да се употребява съвместно с ваксини, тъй като картикостероидите могат да намалят имунния отговор след ваксинация.
Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти):
Високите дози кортикостероиди могат да причинят сънливост и летаргия при конете.
Несъвместимости:
Не е приложимо.
13. Специални мерки за унищожаване на неизползван продукт или остатъци от него, ако има такива
Попитайте Вашия ветеринарен лекар какво да правите с ненужните ВМП. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.

14. Датата на последната редакция на текста 
07/2017