BG | EN
person Вход

Kepromec POUR - ON, Кепромек

Продуктов № 1627913056
Kepro
Тип
Противопаразитни

KEPROMEC POUR ON, КЕПРОМЕК P.O.


СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНИЦЯ:
Ivermectin 5 mg/ml

ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП:
Говеда.

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ:
Kepromec Pour-On е предназначен за ефективен контрол на следните паразити при говедата: гастроинтестинални нематоди (Ostertagia ostertagi, Haemonchus placei, Trichostrongylus axei, T. colubriformis, Cooperia spp., C. oncophora, C. punctata, Strongyloides papillosus, Nematodirus spp., Oesophagostomum radiatum, O. venulosum, Trichuris spp.), белодробни нематоди (Dictyocaulus viviparus), ларви на мухи (Hypoderma bovis, H. lineatum, Dermatobia hominis), крастни акари (Sarcoptes scabiei var. bovis, Chorioptes bovis), въшки (Linognathus vituli, Haematopinus eurysternus, Damalinia bovis, Solenopotes capillatus), мухи (Haemotobia irritans) и кърлежи.

ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ:
За локално приложение при говеда от всички възрасти, включително млади телета.
Продуктът трябва да се прилага по средната линия на гърба, в тясна ивица между холката и опашката. Говеда: 5 ml на 50 kg телесна маса (еквивалентно на 500 μg Ivermectin на kg телесна маса).
Повторно третиране може да се извърши само по препоръка на лекуващия ветеринарен лекар. Инструкции за работа с продукта:
1. Да се развие мерителната чаша от измервателната страна на бутилката.
2. Да се стисне внимателно бутилката до изпълване на измервателната страна до необходимото ниво/ доза.
3. По време на приложението, широката страна на бутилката трябва да се държи в дланта на ръката (това ще попречи на допълнително запълване на измервателната страна).
4. Бутилката трябва да се държи хоризонтално при приложението на продукта (широката част трябва да е обърната към гърба на животното).

СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ:
Преди изчисление на дозата, телесната маса на животното трябва да се определи възможно най-точно. Да не се прилага при говеда с мокра космена покривка и кожа.
Да не се прилага при говеда, ако се очаква, че ще вали, защото наличието на дъжд до 2 часа след третирането може да намали ефикасността на продукта.
При съхранение на продукта при температура под 0 °C, разтвора може да стане мътен.
При поставяне при стайна температура, продукта ще възвърне нормалния си външен вид, без това да повлияе ефикасността му.
Трябва да се положат усилия за да се избегнат следните практики, защото те увеличават риска от възникване на резистентност и могат да доведат до неефективно лечение:
- Прекалено честата и многократна употреба на антихелминти от същия клас за продължителен период от време.
- Прилагане на по-ниска доза, което може да се дължи на неправилно определяне на телесната маса на животното, неправилно приложение на продукта или липса на калибриране на дозиращото устройство.
Предполагаемите клинични случаи на резистентност към антихелминти трябва да бъдат допълнително разследвани, чрез използване на подходящи тестове (напр. определяне на намаляването броя на яйцата във фекалиите). Когато получените резултати от тестовете, показват резистентност към конкретна антихелминтна субстанция, трябва да се използва антихелминтна субстанция, принадлежаща към друг фармакологичен клас и притежаваща различен механизъм на действие.
Резистентност към ивермектина е установена при Ostertagia ostertagi при говеда.
Следователно, употребата на този продукт трябва да се базира на локалната епидемиологична информация за възприемчивостта на този вид паразит и препоръки за това, как да се ограничи по-нататъшна селекция за резистентност към антихелминти.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ЖИВОТНИТЕ ПРИ УПОТРЕБАТА НА ПРОДУКТА:
Отделянето на нематоди яйца може да продължи за известно време след лечението. За да се избегнат вторични реакции, дължащи се на умрели ларви на Hypoderma в хранопровода или гръбначния стълб, е препоръчително продукта да се прилага в края на активния период на ларвите и преди ларвите да достигнат техните места за почивка.
Случаи за непоносимост с фатален изход са докладвани при кучета, особено от породите коли, стари английски овчарки и сродни породи или кръстоски, както и при костенурки. Да не се позволява контакта на тези видове животни с продукта.
Препоръчително е третирането на всички животни в стадото или групата.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИ ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ПРОДУКТИ И ДРУГИ ФОРМИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ:
Да не се комбинира лечението с ивермектин с ваксинация срещу белодробни нематоди. Ако ваксинирани животни ще бъдат третирани с продукта, това трябва да се извърши до 28 дни преди или след ваксинацията.
УПОТРЕБА ПО ВРЕМЕ НА БРЕМЕННОСТ И ЛАКТАЦИЯ:
Лабораторните проучвания не показват никакви данни за тератогенност или фетотоксичност. Може да се прилага по време на бременност. Продуктът не повлиява репродуктивните способности при крави и бикове.

КАРЕНТЕН СРОК:
Месо и вътрешни органи: 28 дни.
Мляко: Не се разрешава за употреба при лактиращи животни, чието мляко е предназначено за човешка консумация.
Не се разрешава за употреба при нелактиращи млечни крави, включително бременни юници в рамките на 60 дни след отелването.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Този продукт е предназначен за локално приложение, само при говеда. Да не се използва при други видове животни, поради възможността от възникване на тежки неблагоприятни реакции, включително могат да се наблюдават и смъртни случаи при кучета.
Да не се прилага на участъци от кожата, които са засегнати от краста, струпеи или други лезии или кожни участъци, замърсени с кал или тор.

НЕЖЕЛАНИ СТРАНИЧНИ РЕАКЦИИ:
Не са известни.
Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти, вследствие от употребата на този ВМП, които не са описани в тази листовка за употреба, моля незабавно да уведомите Вашия ветеринарен лекар.